Jomfruhummeres overflader er hårde og spidse

Jomfruhummerfiskeri

Det blandede fiskeri efter fisk og jomfruhummer i Skagerrak og Nordsøen er betydeligt for den danske fiskerisektor med en førstehåndsværdi på over 500 millioner kroner årligt.

Selektion i fangstredskabet

I et blandet fiskeri er der en stor udfordring i at reducere mængden af små fisk og jomfruhummere der fanges. Fiskeriet udføres med bundtrawl. For at tilbageholde jomfruhummere i redskabet benyttes der relativt små netmasker i fangstposen på grund af den relativt lille kropsstørrelse. I Skagerrak består fangstposerne af 90 mm diamantmasker. Fisk har størst mulighed for at undslippe redskabet bagerst i fangstposen. Her er netmaskerne mest åbne, og derfor er det også her størst fare for at miste de landbare jomfruhummere.

Hummerfisk

Mængden af fisk der fanges i jomfruhummerfiskeriet udgør en større andel af den samlede danske kvote af bundlevende fisk. Disse fisk omtales ofte som hummerfisk, hvilket indikerer at fisken er af relativt ringe kvalitet. I fangstposen opsamles både fisk og jomfruhummer, men der fanges ofte også større mængder andre arter, så som søpindsvin, søstjerner og slangestjerner. Organismer med hårde og spidse overflader kan påføre fiskene skader og skurer deres skæl af under fangstprocessen.

Fisk forsøger at undslippe bagerst i fangstposen

Blandet artsfiskeri - fangst ombord på FN436

http://www.vaerdifisk.dk/baggrund/jomfruhummerfiskeri
23 APRIL 2019